Bactofil biztonsági adatlap

BIZTONSÁGI ADATLAP
1. A készítmény neve:

BactoFil ® B 10 talajbaktérium-készítmény

Gyártó cég neve: BioFil Kft.
cím, telefon, fax: 1139 Budapest, Váci út 87.; Tel/Fax: 1/789-8825

Forgalmazó cég neve: AGRO.bio Hungary Kft.
cím, telefon, fax: 9700 Szombathely, Hollán Ernő u.21..; T/F: 94 313 609
2. Összetétel:
Azospirillum lipoferum, Azotobacter vinelandii, Bacillus megaterium, Bacillus circulans, Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens, Micrococcus roseus, makro- és mikroelemeket, vitaminokat tartalmazó tenyészet.
3. Veszélyesség szerinti besorolás:
Nem jelölésköteles, nem veszélyes
A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 2 Gyermek kezébe nem kerülhet.
S 13 Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni

4. Elsősegélynyújtás:

Általános szabályok szerint.

5. Tűzveszélyesség:

Nem tűzveszélyes, „E” tűzveszélyességi osztály

6. Óvintézkedés baleset esetén

Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd a helyszíni elsősegély után (lásd: általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Kezelés és tárolás:
Eredeti zárt csomagolásban, fedett száraz helyen
5oC hőmérsékleten 8 hónapig (0oC alatt a termék károsodhat);
6-10oC hőmérsékleten 6 hónapig;
10-20oC hőmérsékleten 3 hónapig
20-25oC hőmérsékleten 1 hónapig
25oC feletti hőmérsékleten 1 hétig tarható el.
A tárolás során a nagy hőingadozást ajánlatos elkerülni.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:
Védőfelszerelés előkészítőknek: védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, hígításkor laboratóriumi arcvédő.
Védőfelszerelés felhasználóknak: védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védő-szemüveg.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:
pH (10%-os vizes szuszpenzióban) 5,5 +/- 0,5
Szárazanyag átlag= 7,3 m/m%
Nedvesség átlag = 92,7 m/m%
Összcsíraszám átlaga 5,2×109 sejt/ml.

10. Stabilitás és reakciókészség:

11. Toxikológiai adatok:
Növényekre nem toxikus.

12. Ökotoxicitás:
Nem toxikus

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:
Termék maradvány élő vizekbe nem önthető.

14. Szállításra vonatkozó előírások: (a veszélyes áruk szállítására vonatkozó jogszabályok szerinti pontos megnevezés, UN szám és besorolás, amennyiben alkalmazható)

15. Szabályozási információk

16. Egyéb
Budapest, 2010. október 20.
P. H.
………………………………………
aláírás